ஹாலா வினாடி வினா 2019 விடைகள்

மக்களுக்காக வைக்கபட்ட முதல் ஆலயம் எது ? கஃபா எந்த போரில் முஸ்லிம்களுக்கு சிறு தூக்கம் கொடுக்கபட்டது ? பத்ர் அல்லாஹ்வின் கை கட்டப்பட்டுள்ளது என்று கூறியவர்கள்

Read more